τομείς ειδίκευσης

Εταιρικοί πελάτες

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη και κάλυψη σε κάθε εταιρικό πελάτη είτε πρόκειται για την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης (ίδρυση, νομική κάλυψη εταιρικών οργάνων, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, ηλεκτρονικό εμπόριο, εργατικά θέματα κλπ.), είτε για την εκπροσώπησή της επιχείρησης ενώπιον των Δικαστηρίων και των αρμόδιων Αρχών, είτε για την είσπραξη των απαιτήσεών της.

Ιδιώτες πελάτες

Επιδεικνύουμε αφοσίωση και στις ανάγκες κάθε ιδιώτη εντολέα του, καθώς καλύπτουμε τους ιδιώτες πελάτες σε συμβουλευτικό και δικαστηριακό επίπεδο, σε όλους τους τομείς του δικαίου. Έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων αστικού, ποινικού, εργατικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου, το γραφείο μας παρέχει τις υπηρεσίες τους σε ιδιώτες στους τομείς του Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Οικογενειακού Δικαίου, του Κληρονομικού Δικαίου, των Ακινήτων – Εμπραγμάτου Δικαίου, των Μισθώσεων, του Ασφαλιστικού Δίκαιο, του Διοικητικού Δικαίου (Ασφάλειες Ζωής, Τροχαία Ατυχήματα) και του Ποινικού Δικαίου.

Διαμεσολάβηση

Πιστεύουμε στο θεσμό και την αξία της Διαμεσολάβησης. Για το λόγο αυτό παρέχουμε διαπιστευμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις αλλά και υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία, στην οποία δυο ή περισσότερα μέρη, που έχουν μια αστική ή εμπορική διαφορά, προσφεύγουν οικειοθελώς, είτε πριν αρχίσουν οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, είτε αφού αρχίσει η δικαστική διαδικασία και μάλιστα σε οποιοδήποτε στάδιο και αν ευρίσκεται αυτή. Η διαμεσολάβηση είναι η αναζήτηση, από τα αντιμαχόμενα μέρη σε μια διαφορά, μιας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης μέσω κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, παρουσία και με τη βοήθεια ενός τρίτου αμερόληπτου και ανεξάρτητου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Είναι μία διαδικασία σύντομη σε διάρκεια. Είναι επομένως προτιμότερη, όχι μόνο διότι είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή από την δικαστική διαδικασία, αλλά, κυρίως, διότι επιτρέπει να διαφυλαχθούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Η διαμεσολάβηση έχει απολύτως εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει τι είναι δίκαιο ή σωστό, δεν είναι ούτε δικαστής ούτε διαιτητής, αλλά σκοπός του είναι να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, ώστε τα μέρη να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση.